กิจกรรมเทิดพระเกียรติ”งานราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี”

จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ”งานราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี”ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

This slideshow requires JavaScript.

By uthatip2012

อบรมการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย

เมื่อวันที่ 2 – 4 กรกฏาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ ตำบลรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เข้ารับการอบการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย(WiFi Network)

By uthatip2012
C360_2014-06-30-09-54-48-029

พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ชนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๑๑

พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๑๑ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึง ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิมยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม

 

By uthatip2012

ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนในฝัน

ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนในฝัน ด้านการบูรณาการด้านศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม  วันที่ ๒๗ มิถุนายน – 1 กรกฏาคม  ๒๕๕๗ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณธรรมนำวิชาการเป็นเด็กดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก โรงเรียนบ้านลำพระ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน โรงเรียนบ้านจอมบึง โรงเรียนบ้านห้วยไผ่

By uthatip2012

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานประชุมปฏิบัติการกำหนดกรอบเอกสารพัฒนาและยกระดับผบสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม จำนวน 19 คนได้วิเคราะห์ผลสอบ O-NET จัดทำโครงการและรายละเอียดเอกสารพัฒนา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพกิจกรรม

By uthatip2012
IMG_9609

ตรวจเยี่ยม สถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชันย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการ และนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดน้ำพุ สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชันย์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557   ภาพกิจกรรม

By uthatip2012

บันทึกข้อมูลผลสอบวัดความสามารถในการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เมื่อ วันที่ 11 มีนาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ไดัทำการบันทึกข้อผลการสอบเพื่อวัดความสามารถในการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี ผู้บริหาร คณะครูที่เป็นตัวแทนในแต่ละเครือข่าย คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกัน ตรวจสอบและบันทึกผลคะแนน ออนไลน์ ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา ภาพกิจกรรม

By uthatip2012

สอบวัดความสามารถในการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เมื่อ วันที่ 5 มีนาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ไดัจัดการสอบเพื่อวัดความสามารถในการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยกำหนดให้ ศึกษานิเทศก์ ไปตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว โดยมี โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ สนามโรงเรียนวัดดอนตลุง มีโรงเรียนวัดดอนตลุง โรงเรียนวัดเกาะลอย โรงเรียนวัดห้วยตะแคง โรงเรียนวัดโสดา สนามสอบโรงเรียนวัดเจติยาราม ประกอบด้วยโรงเรียนเจติยามราม โรงเรียนเขางูสันติธรรม โรงเรียนบ้านเขากรวด

By uthatip2012

การประเมินจากภายนอกรอบ 3 โรงเรียนบ้านห้วยผาก

เมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ร่วมรับฟังผลการรายงานผลด้วยวาจา…การประเมินจากภายนอกรอบ 3 โรงเรียนบ้านห้วยผาก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี คณะครูทำงานงานอย่างทุ่มเท

By uthatip2012

งานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 11

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 09.30 น. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจ ครั้งที่ 11 ..อนุบาลก้าวไกล มุ่งไปสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย..ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในงานจะมีการแสดงนิทรรศการ การแสดงทักษะทางวิืชาการ วิชาชีพ ตลอดจนทักษะชีวิตของนักเรียน และมีโรงเรียนเครือข่ายต่าง ๆ มาร่วมงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ภาพกิจกรรม

By uthatip2012

การประเมินจากภายนอกรอบ 3 โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี

ร่วมรับฟังผลการรายงานผลด้วยวาจา…การประเมินจากภายนอกรอบ 3 โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี คณะครูทำงานงานอย่างทุ่มเท แม้จะขาดผู้บริหาร ภาพกิจกรรม

By uthatip2012

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-net

เมื่อวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 ได้ดำเนินเนินการสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษา วิจัย พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพกิจกรรม

By uthatip2012

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ๒๕๕๗

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ดําเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสําคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โดยที่ทรงมีพระประสงค์ที่จะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ผลดี รวมทั้งโรงเรียนที่จัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับ ผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม ในการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้ มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันการคัดเลือกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับ ก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

By uthatip2012
6-2-2557 11-51-25

โครงการสถานศึกษา แห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชันย์

จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ  เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  และอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ได้จัดทำโครงการสถานศึกษา แห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชันย์ โดยจะดำเนินการจัดประชุมเปิดโครงการฯ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  เวลา 08.30 – 16.00 น. ภาพกิจกรรม

 

By uthatip2012