ประชุมการเตรียมการกรณีมีผู้บริหารระดับสูงเดินทางมาตรวจราชการในจังหวัดราชบุรี

นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วม โดย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและนำเสนอข้อมูลปัญหา ความต้องการและแนวทางแก้ไข ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

5566877

By uthatip2012

สรงน้ำพระเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 61

9 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมสรงน้ำพระเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 61 เพื่อเป็นศิริมงคลในเทศกาลขึ้นปีใหม่ของไทย

By uthatip2012

การพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้านเว็บไซต์

นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้านเว็บไซต์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๕ -๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ12

By uthatip2012

กิจกรรมเสวนาวิชาการ OEC Day

กิจกรรมเสวนาวิชาการ OEC Day “การสานพลังพลังความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบริหารจัดการระบบข้อมูลสู่ความเป็นดิจิทัล” วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพฯ เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็น “การสานพลังด้านความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการระบบข้อมูลสู่ความเป็นดิจิทัล”10

By uthatip2012

เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่

By uthatip2012

ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย การจัดการศึกษาปฐมวัย

5 การประชุมสร้างความรู้ (อนุบาล ๑ – ๒ ) ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ วันศุกร์ ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี อำเภอเมืองรบุรี จังหวัดราชบุรี โดย นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย และ ดร.ปนัฐษรณ์ จารุชัยนิวัฒน์ ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย

By uthatip2012

ร่วมบันทึกข้อตกลง MOU

ร่วมบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ในโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการ ด้านทักษะชีวิตและด้านคุณธรรมจริยธรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงและสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี เมื่อ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น.ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี4

By uthatip2012

ประชุมปรึกษาหารือการจัดการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา

เมื่อ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางพันธ์ประภา พูนสิน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมครั้งที่ 1 /2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองราชบุรี เพื่อ ปรึกษาหารือการออกนิเทศ สนับสนุนตามนโยบายการตรวจราชการ โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี โดยมี ผู้อำนวยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดราชบุรี และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนแต่ละอำเภอ ในจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุม3.jpg

By uthatip2012

ติดตามการพัฒนาการศึกษาก่อนวัยเรียน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ติดตามการพัฒนาการศึกษาก่อนวัยเรียนหรือระดับปฐมวัยที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยน้ำหนัก ต.ท่าน้ำหนัก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พบว่า มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน สะอาดเป็นระเบียบปลอดภัย มีสภาพห้องเรียนที่น่าสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้2

By uthatip2012

เข้าเยี่ยมสนามสอบ O-NET

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เดินทางเข้าเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้พูดคุยซักถามและกล่าวให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบในครั้งนี้ ณ สนามสอบโรงเรียน สังกัดต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี27540923_1601743863237273_6632519049683993819_n

By uthatip2012

การอบรมเชิงปฎิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ

การอบรมเชิงปฎิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐให้กับผู้ดูแลฐานข้อมูลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2559 ห้องเรสซิเดนซ์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

This slideshow requires JavaScript.

 

By uthatip2012

ข้อสอบ O-NET

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
Download เอกสารข้อสอบภาษาไทย
Download เอกสารข้อสอบคณิตศาสตร์
Download เอกสารวิทยาศาตร์
Download เอกสารข้อสอบสังคมศึกษา
Download เอกสารข้อสอบภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Download เอกสารข้อสอบภาษาไทย
Download เอกสารคณิตศาสตร์ ชุดที่1 ชุดที่2 ชุดที่3 ชุดที่4
Download เอกสารข้อสอบวิทยาศาตร์
Download เอกสารข้อสอบสังคมศึกษา
Download เอกสารข้อสอบภาษาอังกฤษ

By uthatip2012
รูปภาพ

บุคลากร

By uthatip2012

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

ประชุม แผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2559ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

By uthatip2012