โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

ประชุม แผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2559ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

By uthatip2012
IMG_6106

Cambridge English Placement Test Metrics

การสอบ Cambridge English Placement Test Metrics ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี วันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติ่ม

By uthatip2012

ประชุมพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี

ประชุมพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL)วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

By uthatip2012

แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีต่อการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์จัดการเรียนรู้และสร้างเว็บไซต์โรงเรียนของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

By uthatip2012

ประชุมปฏิบัติการการจัดทำคลังข้อสอบ

นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมปฏิบัติการการจัดทำคลังข้อสอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อนำผลการทดสอบนักเรียนมาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน โดยนายณัฐภัทร อินทร์อ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และคณะ เป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการ มี ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู จำนวน 130 คน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมลีลาวดี เวลา 8.30 น ถึง 16.30 น ภาพกิจกรรม

By uthatip2012

แนวข้อสอบ O-Net ระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 ม.6

ขอเชิญชวนคุณครูและนักเรียนที่สนใจดาวน์โหลดไฟล์ .pdf แนวข้อสอบ O-Net ระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 ม.6 ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรงตามตัวชี้วัด พร้อมเฉลยและคำอธิบาย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์ O-NET ได้ที่ลิงค์นี้ครับ http://www.psaspk-ket1.com/onet/onet.htm

By uthatip2012

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ”งานราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี”

จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ”งานราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี”ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

This slideshow requires JavaScript.

By uthatip2012

อบรมการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย

เมื่อวันที่ 2 – 4 กรกฏาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ ตำบลรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เข้ารับการอบการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย(WiFi Network)

By uthatip2012
C360_2014-06-30-09-54-48-029

พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ชนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๑๑

พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๑๑ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึง ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิมยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม

 

By uthatip2012

ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนในฝัน

ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนในฝัน ด้านการบูรณาการด้านศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม  วันที่ ๒๗ มิถุนายน – 1 กรกฏาคม  ๒๕๕๗ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณธรรมนำวิชาการเป็นเด็กดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก โรงเรียนบ้านลำพระ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน โรงเรียนบ้านจอมบึง โรงเรียนบ้านห้วยไผ่

By uthatip2012

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานประชุมปฏิบัติการกำหนดกรอบเอกสารพัฒนาและยกระดับผบสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม จำนวน 19 คนได้วิเคราะห์ผลสอบ O-NET จัดทำโครงการและรายละเอียดเอกสารพัฒนา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพกิจกรรม

By uthatip2012